Witamy w nowym roku szkolnym 2014/2015
                                               

Aktualny plan już dostępny na stronie!        Zapraszamy

kliknij:   plan lekcji - rok szkolny 2014/2015                                                                         Radom, dnia 11.09.2014r.

 

Z A P Y T A N I E       O F E R T O W E

 

 

W związku z realizacją od 1 września 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 18 w Radomiu projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,  Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych,  Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu zaprasza osoby zainteresowane prowadzeniem dodatkowych zajęć pozalekcyjnych do składania ofert cenowych, mających na celu oszacowanie kosztu usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu zajęć w ww. projekcie.

 

Okres realizacji projektu: 1 września 2014r. – 30 czerwca 2015r.

Miejsce prowadzenia zajęć: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 18 (Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1) w Radomiu.
           Grupa projektowa uczniów klas 1-3.

Zapraszamy do składania ofert osoby posiadające kwalifikacje zgodne z § 4 ust. 2 (w przypadku zajęć z matematyki, przyrody, poradnictwo edukacyjno-zawodowe) lub § 11 ust. 4 (w przypadku zajęć z języka angielskiego) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. (j.t. Dz.U. z 2013r. poz. 1207) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli lub kwalifikacje zawodowe uznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

Liczba godzin lekcyjnych dla poszczególnych przedmiotów:

- matematyka -  5 h/mies. (w 2014r. – 20h, w 2015r. – 30h);

- przyroda - 5 h/mies. (w 2014r. – 20h, w 2015r. – 30h);

- poradnictwo edukacyjno-zawodowe - 5 h/mies. (w 2014r. – 20h, w 2015r. – 30h);

            - język angielski - 5 h/mies. (w 2014r. – 20h, w 2015r. – 30h);

 Kryteria wyboru  oferty najkorzystniejszej
1) Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:
- Cena za wykonanie  zamówienia:  100 %    
Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.
Do obowiązków prowadzącego będzie należało m.in.:

 

  1. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia przed rozpoczęciem lub po zakończeniu obowiązkowych lekcji w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników i warunków szkoły) w terminie zawartym w umowie o prowadzenie zajęć.
2.    przedłożenie, przed rozpoczęciem zajęć, harmonogramu zajęć obejmującego pełną realizację programu w rozbiciu na poszczególne dni, uwzględniającego tematykę zajęć wraz z liczbą godzin przeznaczonych na realizację każdej części programu w danym dniu oraz godziny, w których zajęcia będą się odbywały,
3.    prowadzenie dzienników zajęć oraz systematyczne kontrolowanie absencji na zajęciach,
4.    rozpoczynanie zajęć od informowania uczestników projektu, że zajęcia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  1. prowadzenie miesięcznej ewidencji godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO w całym okresie realizacji umowy zawartej w ramach projektu „Moja przyszłość”, oraz jej dostarczania na każde żądanie zleceniodawcy,
    6.właściwe zabezpieczenie dokumentacji związanej z realizacją projektu.

 Prowadzący zajęcia zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych i informacji uzyskanych w związku z realizacją projektu, w tym również do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Prowadzący zajęcia zobowiązuje się do współpracy z Gminą Miasta Radomia, udzielania informacji i wyjaśnień w czasie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu np. w przypadku kontroli - na każdą zgłaszaną przez Gminę potrzebę.

Wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia będzie wynagrodzeniem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający informuje, iż wynagrodzenie będzie wypłacane za rzeczywiste godziny pracy w trakcie roku szkolnego.

Formularz ofertowy, oświadczenie dot. VAT i kwalifikacji dostępne są w sekretariacie Dyrektora szkoły. Wypełnione formularze proszę dostarczyć w zaklejonej kopercie. Na kopercie powinien znajdować się napis Oferta, tytuł projektu oraz imię, nazwisko oraz adres składającego ofertę. Oferty należy złożyć w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2014r. do pok. 275 – Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, wejście od ul. Żeromskiego 53, tel. kontaktowy (048) 36 20 357, osoba do kontaktu: Patrycja Dziewiż – Kolenda, Magdalena Rajkowska. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.09.2014r. Informacja o wynikach zostanie przesłana Państwu drogą elektroniczną.

  

Wszelkie informacje dotyczące projektu można uzyskać na stronie internetowej:        
                    

 

                                                 www.mp.mazovia.pl

 

.

                                                                                    Dyrektor

                                                                                                                                                                        Wydziału Edukacji

                                                                                     Leszek Pożyczka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dla Rodziców

DOKUMENTY DO POBRANIA:

•    Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału wychowania przedszkolnego*-
pobierz>>
* wniosek wypełniają rodzice dzieci urodzonych VII-XII. 2008 r., które nie uczęszczają do PSP nr 18 oraz urodzonych I-XII. 2009 r.
•    Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego* -
pobierz>>
* Deklarację wypełniają rodzice dzieci urodzonych VII-XII. 2008 r. uczęszczających do PSP nr 18.REKRUTACJA

 Rekrutacja do klas pierwszych w PSP nr 18 na rok szkolny 2014/2015.–  kl. „1”

Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych  na rok szkolny 2014/2015   pobierz>>

•  Zgłoszenie przyjęcia dziecka do klasy pierwszej*-
pobierz>>
* zgłoszenie wypełniają rodzice dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008r. zamieszkałych w obwodzie szkoły (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)
•    Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej o przyjęcie do pierwszej klasy* -
pobierz>>
* wniosek wypełniają rodzice dzieci urodzonych I-XII 2007 r. oraz I-VI 2008r zamieszkałych poza obwodem szkoły (dotyczy również rodziców dzieci urodzonych VII-XII 2008r., którzy podjęli decyzję o wcześniejszym podjęciu nauki w klasie pierwszej)


 

    

  Więcej informacji  dotyczących naszej szkoły znajdziesz : 

/
szkolapodstawowa18radom.republika.pl/
Kakao Studio